Splošni pogoji

Nazadnje posodobljeno: 27. maj 2020

Pred uporabo naše storitve vas prosimo, da skrbno preberete te Pogoje.

Opredelitve in razlage pojmov

Razlaga

Naslednje opredelitve pojmov imajo enak pomen, ne glede na to, ali se uporabljajo v ednini, dvojini ali množini.

Opredelitve pojmov

Za namene teh Pogojev imajo naslednje pojmi naslednje pomene:

 • Aplikacija pomeni programsko opremo z nazivom EXTREME TRAINING, ki jo zagotavlja družba in ki jo snamete na katerokoli elektronsko napravo
 • Trgovina aplikacije pomeni storitev digitalne distribucije, ki jo razvija in upravlja družba Apple Inc. (Apple App Store) ali družba Google Inc. (Google Play Store), s katere ste sneli aplikacijo.
 • Podružnica pomeni gospodarski subjekt, ki ima nadzor, je nadzorovan ali je pod skupnim nadzorom družbe, pri čemer “nadzor” pomeni lastništvo 50 ali več odstotkov delnic, lastniškega kapitala ali drugih vrednostnih papirjev s pravico do glasovanja za izvolitev direktorjev ali drugih organov upravljanja.
 • Družba (v teh Pogojih imenovana bodisi “družba”, “mi”, “naš” ali “nas”) pomeni družbo Extreme training d.o.o., Sermin 75k, SI6000 Koper.
 • Država pomeni Slovenijo.
 • Naprava pomeni vsako napravo, ki lahko dostopa do storitve, kot so računalniki, mobilni telefoni ali digitalne tablice.
 • Promocije pomeni tekmovanja, nagradne igre ali druge promocije, ki se ponujajo v okviru storitve.
 • Storitev pomeni aplikacijo.
 • Članarina pomeni dostop do storitve ali storitve, ki vam jih družba ponuja na podlagi naročnine.
 • Brezplačno preizkusno obdobje pomeni omejeno časovno obdobje, ki je lahko ob nakupu naročnine brezplačno.
 • Pogoji pomeni pogoje, ki sestavljajo celotno pogodbo med vami in družbo v zvezi z uporabo te storitve.
 • Storitev družbenih medijev tretje osebe pomeni vse storitve ali vsebine (vključno s podatki, informacijami, izdelki ali storitvami), ki jih ponuja tretja oseba in so lahko prikazane, vključene ali dane na voljo v okviru storitve.
 • Vi pomeni posameznika, ki dostopa do storitve ali jo uporablja, ali podjetje oziroma drugo pravno osebo, v imenu katere tak posameznik dostopa do storitve ali jo uporablja.

Potrditev

To so Pogoji, ki urejajo uporabo te storitve in pogodbo med vami in družbo. Ti Pogoji določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov v zvezi z uporabo te storitve.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta odvisna od vašega sprejetja in spoštovanja teh Pogojev. Ti Pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge osebe, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo.

Z dostopanjem do storitve ali z njeno uporabo se strinjate z zavezujočo naravo teh Pogojev. Če se s katerimkoli delom teh Pogojev ne strinjate, ne morete dostopati do storitve.

Izjavljate, da ste starejši od 18 let. Družba osebam, mlajšim od 18 let, ne dovoljuje uporabe storitve.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta odvisna tudi od vašega sprejetja in spoštovanja Politike varstva zasebnosti družbe. Naša Politika varstva zasebnosti opisuje naše smernice in postopke v zvezi z zbiranjem, uporabo in razkrivanjem vaših osebnih podatkov pri uporabi aplikacije ali spletne strani ter vaše pravice do zasebnosti. Pred uporabo naše storitve vas prosimo, da skrbno preberete našo Politiko varstva zasebnosti.

Članarina

Obdobje članarine

Storitev ali njeni deli so na voljo samo s plačano članarino. Glede na vašo izbiro članarine pri nakupu vam bo družba redno in vnaprej pošiljala račune (nas dnevni, tedenski, mesečni ali letni podlagi).

Vaša članarina se bo ob koncu vsakega obdobja samodejno obnovila, in sicer pod enakimi pogoji, razen če jo prekličete ali če jo prekliče družba.

Preklic članarine

Obnovitev članarine lahko prekličete bodisi v nastavitvah vašega računa ali tako, da stopite v stik z družbo. Že plačane članarine za trenutno časovno obdobje ne boste dobili povrnjene, zato boste do storitve lahko dostopali do izteka tega časovnega obdobja.

Računi

Družbi morate posredovati točne in popolne podatke za račun, vključno z vašim polnim imenom, naslovom, državo, poštno številko, telefonsko številko in podatki o veljavnem načinu plačila.

Če samodejno obračunavanje iz kakršnihkoli razlogov ne bi delovalo, vam bo družba izdala elektronski račun, ki ga morate plačati v celoti do konca določenega roka, pri čemer znesek računa ustreza obračunskemu obdobju, ki je navedeno na računu.

Spremembe članarine

Družba lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni članarino. Vsaka sprememba članarine bo stopila v veljavi s koncem takratnega trenutnega obdobja članarine.

Družba vam bo o vsaki spremembi članarine posredovala razumno predhodno sporočilo, tako da boste lahko naročnino prekinili pred veljavnostjo spremembe.

Vaša nadaljnja uporaba storitve po uveljavitvi spremembe članarine predstavlja vaše strinjanje s plačevanjem spremenjenega zneska članarine.

Povračila

Plačane članarine se ne vračajo, razen če tako zahteva zakon.

Družba lahko obravnava določene prošnje za povračilo članarine za vsak posamičen primer, pri čemer odloča po lastni presoji.

Brezplačno preizkusno obdobje

Družba lahko po lastni presoji ponudi naročnino z omejenim brezplačnim preizkusnim obdobjem.

Družba lahko od vas za vpis v brezplačno preizkusno obdobje zahteva vaše podatke za izstavljanje računov.

Če pri vpisu v brezplačno preizkusno obdobje vnesete svoje podatke za izstavljanje računov, vam družba do izteka brezplačnega preizkusnega obdobja ne bo zaračunavala nobene članarine. Članarina za vrsto izbrane članarine se vam bo samodejno obračunala na zadnji dan brezplačnega preizkusnega obdobja, razen če svojo članarino prekličete.

Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila (ii) spremeni Pogoje brezplačnega preizkusnega obdobja ali (ii) prekine takšno ponudbo brezplačnega preizkusnega obdobja.

Promocije

Vse promocije, ki se ponujajo v okviru storitve, lahko urejajo druga pravila in ne ti Pogoji.

Če sodelujete v takšnih promocijah, si oglejte veljavna pravila ter našo Politiko varstva zasebnosti. Če so pravila promocije v nasprotju s temi Pogoji, veljajo pravila promocije.

Intelektualna lastnina

Storitev ter njena izvirna vsebina (brez vsebine, ki jo ponujate sami ali jo ponujajo drugi uporabniki), značilnosti in funkcije so in ostanejo v izključni lasti družbe in njenih dajalcev licence.

Storitev je zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovno znamko in drugimi zakoni Slovenije in tujih držav.

Naše blagovne znamke in oblačila družbe se brez predhodnega pisnega soglasja družbe ne smejo uporabljati z nobenim izdelkom ali storitvijo.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih strani ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti družbe in jih družba tudi ne nadzira.

Družba nima nobenega nadzora nad vsebino, politikami zasebnosti ali praksami na straneh ali storitvah tretjih oseb niti zanje ne prevzema nobene odgovornosti. Priznavate in se strinjate, da družba ne nosi nobenega jamstva ali odgovornosti, neposredne ali posredne, za nobeno škodo ali izgubo, ki izhaja ali domnevno izhaja iz uporabe ali ali rabe kakršnegakoli takšnega izdelka, blaga ali storitve, dane na voljo na ali preko takšnih spletnih strani ali storitev.

Močno vam priporočamo, da preberete pogoje in politike varstva zasebnosti vseh spletnih strani ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Preklic

Če kršite te Pogoje, lahko vaš dostop nemudoma prekličemo ali ukinemo brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, in sicer iz kakršnegakoli razloga, tudi brez omejitve.

Vaša pravica do uporabe storitve bo prenehala takoj po preklicu.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na kakršnokoli škodo, ki jo lahko utrpite, sta tako celotna odgovornost družbe in njenih dobaviteljev v skladu z vsemi določili teh Pogojev kot tudi vaše izključno pravno sredstvo v zvezi s prej navedenim omejena na znesek, ki ste ga preko storitve dejansko plačali oziroma na 100 EUR, če preko storitve niste kupili ničesar.

V celotnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba ali njeni dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za nobeno posebno, naključno, neposredno ali posledično škodo (ki med drugim vključuje tudi škodo ali izgubo dobička, izgubo podatkov ali drugih informacij, motnje poslovanja, telesne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve ali v povezavi s tem, programsko ali strojno opremo tretjih oseb, ki jo uporabljate s storitvijo ali škodo, ki je kako drugače povezana s katerimkoli določilom teh Pogojev), tudi če je bila družba ali njen dobavitelj opozorjena na možnost takšne škode in tudi če pravno sredstvo ne doseže svojega bistvenega namena.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih garancij ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, kar pomeni, da nekatere od navedenih omejitev v teh državah ne veljajo. V teh državah je odgovornost vsake stranke omejena v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Izjava o “KOT JE” in “KOT JE NA VOLJO”

Storitev se zagotavlja “KOT JE” in “KOT JE NA VOLJO”, brez kakršnekoli garancije za vse motnje in napake. V celotnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba v svojem imenu ter v imenu njenih podružnic, zadevnih dajalcev licenc in ponudnikov storitev izrecno izključuje vse garancije, izrecne ali implicitne, zakonske ali druge, v zvezi s storitvijo, vključno z vsemi implicitnimi garancijami glede primernosti za prodajo ali za določen namen, naziva ali nekršitve ter z vsemi garancijami, ki lahko izhajajo iz poslovanja, storilnosti ali uporabe trgovske prakse. Družba brez omejitve prej navedenega ne podeljuje nobene garancije ali jamstva in ne podaja nobenih izjav, da bo storitev izpolnila vaše zahteve, dosegla kakršnekoli nameravane rezultate, bila združljiva ali delovala s kakršnokoli drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovala brez motenj, dosegala storilnost ali standarde zanesljivosti ali bila brez napak ali da bodo oziroma bodo lahko motnje ali napake odpravljene.

Družba ion njeni ponudniki brez omejitve prej navedenega ne podajajo nobenih izjav ali garancij, izključnih ali implicitnih: (i) v zvezi z delovanjem ali razpoložljivostjo storitve oziroma v zvezi s podatki, vsebino in materiali ali izdelki, ki so vključeni v storitev; (ii) da bo storitev delovala nemoteno ali brez napak; (iii) v zvezi s točnostjo, zanesljivostjo ali posodobljenostjo kakršnih koli podatkov ali vsebin, ki so na voljo preko storitve; (iv) da so storitev, njeni strežniki, vsebine ali e-pošte, poslane s strani družbe ali v njenem imenu, brez virusov, skriptov, trojanskih konjev, zlonamerne opreme, časovnih bomb ali drugih škodljivih delov.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve določenih vrst garancij ali omejitev veljavnih zakonitih pravic potrošnikov, zato morda nekatere ali vse prej navedene izključitve in omejitve za vas ne veljajo. V takšnem primeru navedene izključitve in omejitve veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Veljavno pravo

Te Pogoje in vašo uporabo storitve ureja zakonodaja Slovenije, brez kolizijskih pravil. Vašo uporabo aplikacije lahko urejajo tudi drugi lokalni, državni, nacionalni ali mednarodni zakoni.

Reševanje sporov

Če imate kakršne koli pomisleke ali spore v zvezi s storitvijo, se strinjate, da jih boste najprej skušali rešiti po neformalni poti, tako da boste stopili v stik z družbo.

Za uporabnike v Evropski uniji (EU)

Če ste uporabnik v Evropski uniji, boste imeli koristi od vseh obveznih določil zakonov države, v kateri imate prebivališče.

Določila o končni uporabi v ZDA

Če ste uporabnik v ZDA, naša storitev šteje kot »komercialni predmet« v smislu člena 2.101 C.F.R. 48.

Skladnost z zakonodajo ZDA

Izjavljate in zagotavljate, da (I) nimate prebivališča v državi, za katero velja ameriški embargo ali ki jo je ameriška vlada opredelila kot državo, ki strank” podpira terorizem”, in (ii) da niste vključeni v noben ameriški seznam prepovedanih ali omejenih strank.

Ločljivost in opustitev

Ločljivost

Če je katerokoli določilo teh Pogojev neveljavno ali neizvršljivo, se takšno določilo spremeni in razlaga tako, da v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, dosega cilje neveljavnega ali neizvršljivega določila, pri čemer to ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določil.

Opustitev

Razen kot je določeno v teh Pogojih, nezmožnost uveljavljanja pravice ali izpolnjevanja obveznosti iz teh Pogojev ne vpliva na zmožnost stranke, da uveljavlja takšno pravico ali zahteva izpolnjevanje takšne obveznosti kadarkoli pozneje, prav tako pa opustitev kršitve ne predstavlja opustitve kakršnekoli nadaljnje kršitve.

Razlaga prevodov

Ti pogoji so lahko prevedeni. Strinjate se, da v primeru spora prevlada slovensko besedilo.

Spremembe teh Pogojev

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremenimo ali nadomestimo te Pogoje. Če je sprememba bistvena, si bomo razumno prizadevali, da vam pošljemo obvestilo najmanj 30 dni pred veljavnostjo takšnih pogojev. Kaj šteje kot bistvena sprememba, bomo določili po lastni presoji.

Z nadaljnjim dostopanjem do naše storitve in z njeno nadaljnjo uporabo po nastopu veljavnosti takšnih pogojev se strinjate z njihovo zavezujočo naravo. Če se z novimi pogoji delno ali v celoti ne strinjate, prenehajte uporabljati spletno stran in storitev.

Stopite v stik z nami

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi Pogoji, stopite v stik z nami:

V kolikor želite, da ne hranimo vaših podatkov, ter izbrišemo vaš uporabniški račun nam to sporočite na email

info@extremetraining.eu

Scroll to Top