Terms and Conditions

Nazadnje posodobljeno: 27. maj 2020

Pred uporabo naše storitve vas prosimo, da skrbno preberete te Pogoje.

Opredelitve in razlage pojmov

Razlaga

Naslednje opredelitve pojmov imajo enak pomen, ne glede na to, ali se uporabljajo v ednini, dvojini ali množini.

Opredelitve pojmov

Za namene teh Pogojev imajo naslednje pojmi naslednje pomene:

 • Aplikacija pomeni programsko opremo z nazivom EXTREME TRAINING, ki jo zagotavlja družba in ki jo snamete na katerokoli elektronsko napravo
 • Trgovina aplikacije pomeni storitev digitalne distribucije, ki jo razvija in upravlja družba Apple Inc. (Apple App Store) ali družba Google Inc. (Google Play Store), s katere ste sneli aplikacijo.
 • Podružnica pomeni gospodarski subjekt, ki ima nadzor, je nadzorovan ali je pod skupnim nadzorom družbe, pri čemer “nadzor” pomeni lastništvo 50 ali več odstotkov delnic, lastniškega kapitala ali drugih vrednostnih papirjev s pravico do glasovanja za izvolitev direktorjev ali drugih organov upravljanja.
 • Družba (v teh Pogojih imenovana bodisi “družba”, “mi”, “naš” ali “nas”) pomeni družbo Extreme training d.o.o., Sermin 75k, SI6000 Koper.
 • Država pomeni Slovenijo.
 • Naprava pomeni vsako napravo, ki lahko dostopa do storitve, kot so računalniki, mobilni telefoni ali digitalne tablice.
 • Promocije pomeni tekmovanja, nagradne igre ali druge promocije, ki se ponujajo v okviru storitve.
 • Storitev pomeni aplikacijo.
 • Članarina pomeni dostop do storitve ali storitve, ki vam jih družba ponuja na podlagi naročnine.
 • Brezplačno preizkusno obdobje pomeni omejeno časovno obdobje, ki je lahko ob nakupu naročnine brezplačno.
 • Pogoji pomeni pogoje, ki sestavljajo celotno pogodbo med vami in družbo v zvezi z uporabo te storitve.
 • Storitev družbenih medijev tretje osebe pomeni vse storitve ali vsebine (vključno s podatki, informacijami, izdelki ali storitvami), ki jih ponuja tretja oseba in so lahko prikazane, vključene ali dane na voljo v okviru storitve.
 • Vi pomeni posameznika, ki dostopa do storitve ali jo uporablja, ali podjetje oziroma drugo pravno osebo, v imenu katere tak posameznik dostopa do storitve ali jo uporablja.

Potrditev

To so Pogoji, ki urejajo uporabo te storitve in pogodbo med vami in družbo. Ti Pogoji določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov v zvezi z uporabo te storitve.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta odvisna od vašega sprejetja in spoštovanja teh Pogojev. Ti Pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge osebe, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo.

Z dostopanjem do storitve ali z njeno uporabo se strinjate z zavezujočo naravo teh Pogojev. Če se s katerimkoli delom teh Pogojev ne strinjate, ne morete dostopati do storitve.

Izjavljate, da ste starejši od 18 let. Družba osebam, mlajšim od 18 let, ne dovoljuje uporabe storitve.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta odvisna tudi od vašega sprejetja in spoštovanja Politike varstva zasebnosti družbe. Naša Politika varstva zasebnosti opisuje naše smernice in postopke v zvezi z zbiranjem, uporabo in razkrivanjem vaših osebnih podatkov pri uporabi aplikacije ali spletne strani ter vaše pravice do zasebnosti. Pred uporabo naše storitve vas prosimo, da skrbno preberete našo Politiko varstva zasebnosti.

Članarina

Obdobje članarine

Storitev ali njeni deli so na voljo samo s plačano članarino. Glede na vašo izbiro članarine pri nakupu vam bo družba redno in vnaprej pošiljala račune (nas dnevni, tedenski, mesečni ali letni podlagi).

Vaša članarina se bo ob koncu vsakega obdobja samodejno obnovila, in sicer pod enakimi pogoji, razen če jo prekličete ali če jo prekliče družba.

Preklic članarine

Obnovitev članarine lahko prekličete bodisi v nastavitvah vašega računa ali tako, da stopite v stik z družbo. Že plačane članarine za trenutno časovno obdobje ne boste dobili povrnjene, zato boste do storitve lahko dostopali do izteka tega časovnega obdobja.

Računi

Družbi morate posredovati točne in popolne podatke za račun, vključno z vašim polnim imenom, naslovom, državo, poštno številko, telefonsko številko in podatki o veljavnem načinu plačila.

Če samodejno obračunavanje iz kakršnihkoli razlogov ne bi delovalo, vam bo družba izdala elektronski račun, ki ga morate plačati v celoti do konca določenega roka, pri čemer znesek računa ustreza obračunskemu obdobju, ki je navedeno na računu.

Spremembe članarine

Družba lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni članarino. Vsaka sprememba članarine bo stopila v veljavi s koncem takratnega trenutnega obdobja članarine.

Družba vam bo o vsaki spremembi članarine posredovala razumno predhodno sporočilo, tako da boste lahko naročnino prekinili pred veljavnostjo spremembe.

Vaša nadaljnja uporaba storitve po uveljavitvi spremembe članarine predstavlja vaše strinjanje s plačevanjem spremenjenega zneska članarine.

Povračila

Plačane članarine se ne vračajo, razen če tako zahteva zakon.

Družba lahko obravnava določene prošnje za povračilo članarine za vsak posamičen primer, pri čemer odloča po lastni presoji.

Brezplačno preizkusno obdobje

Družba lahko po lastni presoji ponudi naročnino z omejenim brezplačnim preizkusnim obdobjem.

Družba lahko od vas za vpis v brezplačno preizkusno obdobje zahteva vaše podatke za izstavljanje računov.

Če pri vpisu v brezplačno preizkusno obdobje vnesete svoje podatke za izstavljanje računov, vam družba do izteka brezplačnega preizkusnega obdobja ne bo zaračunavala nobene članarine. Članarina za vrsto izbrane članarine se vam bo samodejno obračunala na zadnji dan brezplačnega preizkusnega obdobja, razen če svojo članarino prekličete.

Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila (ii) spremeni Pogoje brezplačnega preizkusnega obdobja ali (ii) prekine takšno ponudbo brezplačnega preizkusnega obdobja.

Promocije

Vse promocije, ki se ponujajo v okviru storitve, lahko urejajo druga pravila in ne ti Pogoji.

Če sodelujete v takšnih promocijah, si oglejte veljavna pravila ter našo Politiko varstva zasebnosti. Če so pravila promocije v nasprotju s temi Pogoji, veljajo pravila promocije.

Intelektualna lastnina

Storitev ter njena izvirna vsebina (brez vsebine, ki jo ponujate sami ali jo ponujajo drugi uporabniki), značilnosti in funkcije so in ostanejo v izključni lasti družbe in njenih dajalcev licence.

Storitev je zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovno znamko in drugimi zakoni Slovenije in tujih držav.

Naše blagovne znamke in oblačila družbe se brez predhodnega pisnega soglasja družbe ne smejo uporabljati z nobenim izdelkom ali storitvijo.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih strani ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti družbe in jih družba tudi ne nadzira.

Družba nima nobenega nadzora nad vsebino, politikami zasebnosti ali praksami na straneh ali storitvah tretjih oseb niti zanje ne prevzema nobene odgovornosti. Priznavate in se strinjate, da družba ne nosi nobenega jamstva ali odgovornosti, neposredne ali posredne, za nobeno škodo ali izgubo, ki izhaja ali domnevno izhaja iz uporabe ali ali rabe kakršnegakoli takšnega izdelka, blaga ali storitve, dane na voljo na ali preko takšnih spletnih strani ali storitev.

Močno vam priporočamo, da preberete pogoje in politike varstva zasebnosti vseh spletnih strani ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Preklic

Če kršite te Pogoje, lahko vaš dostop nemudoma prekličemo ali ukinemo brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, in sicer iz kakršnegakoli razloga, tudi brez omejitve.

Vaša pravica do uporabe storitve bo prenehala takoj po preklicu.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na kakršnokoli škodo, ki jo lahko utrpite, sta tako celotna odgovornost družbe in njenih dobaviteljev v skladu z vsemi določili teh Pogojev kot tudi vaše izključno pravno sredstvo v zvezi s prej navedenim omejena na znesek, ki ste ga preko storitve dejansko plačali oziroma na 100 EUR, če preko storitve niste kupili ničesar.

V celotnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba ali njeni dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za nobeno posebno, naključno, neposredno ali posledično škodo (ki med drugim vključuje tudi škodo ali izgubo dobička, izgubo podatkov ali drugih informacij, motnje poslovanja, telesne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve ali v povezavi s tem, programsko ali strojno opremo tretjih oseb, ki jo uporabljate s storitvijo ali škodo, ki je kako drugače povezana s katerimkoli določilom teh Pogojev), tudi če je bila družba ali njen dobavitelj opozorjena na možnost takšne škode in tudi če pravno sredstvo ne doseže svojega bistvenega namena.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih garancij ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, kar pomeni, da nekatere od navedenih omejitev v teh državah ne veljajo. V teh državah je odgovornost vsake stranke omejena v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Izjava o “KOT JE” in “KOT JE NA VOLJO”

Storitev se zagotavlja “KOT JE” in “KOT JE NA VOLJO”, brez kakršnekoli garancije za vse motnje in napake. V celotnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba v svojem imenu ter v imenu njenih podružnic, zadevnih dajalcev licenc in ponudnikov storitev izrecno izključuje vse garancije, izrecne ali implicitne, zakonske ali druge, v zvezi s storitvijo, vključno z vsemi implicitnimi garancijami glede primernosti za prodajo ali za določen namen, naziva ali nekršitve ter z vsemi garancijami, ki lahko izhajajo iz poslovanja, storilnosti ali uporabe trgovske prakse. Družba brez omejitve prej navedenega ne podeljuje nobene garancije ali jamstva in ne podaja nobenih izjav, da bo storitev izpolnila vaše zahteve, dosegla kakršnekoli nameravane rezultate, bila združljiva ali delovala s kakršnokoli drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovala brez motenj, dosegala storilnost ali standarde zanesljivosti ali bila brez napak ali da bodo oziroma bodo lahko motnje ali napake odpravljene.

Družba ion njeni ponudniki brez omejitve prej navedenega ne podajajo nobenih izjav ali garancij, izključnih ali implicitnih: (i) v zvezi z delovanjem ali razpoložljivostjo storitve oziroma v zvezi s podatki, vsebino in materiali ali izdelki, ki so vključeni v storitev; (ii) da bo storitev delovala nemoteno ali brez napak; (iii) v zvezi s točnostjo, zanesljivostjo ali posodobljenostjo kakršnih koli podatkov ali vsebin, ki so na voljo preko storitve; (iv) da so storitev, njeni strežniki, vsebine ali e-pošte, poslane s strani družbe ali v njenem imenu, brez virusov, skriptov, trojanskih konjev, zlonamerne opreme, časovnih bomb ali drugih škodljivih delov.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve določenih vrst garancij ali omejitev veljavnih zakonitih pravic potrošnikov, zato morda nekatere ali vse prej navedene izključitve in omejitve za vas ne veljajo. V takšnem primeru navedene izključitve in omejitve veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Veljavno pravo

Te Pogoje in vašo uporabo storitve ureja zakonodaja Slovenije, brez kolizijskih pravil. Vašo uporabo aplikacije lahko urejajo tudi drugi lokalni, državni, nacionalni ali mednarodni zakoni.

Reševanje sporov

Če imate kakršne koli pomisleke ali spore v zvezi s storitvijo, se strinjate, da jih boste najprej skušali rešiti po neformalni poti, tako da boste stopili v stik z družbo.

Za uporabnike v Evropski uniji (EU)

Če ste uporabnik v Evropski uniji, boste imeli koristi od vseh obveznih določil zakonov države, v kateri imate prebivališče.

Določila o končni uporabi v ZDA

Če ste uporabnik v ZDA, naša storitev šteje kot »komercialni predmet« v smislu člena 2.101 C.F.R. 48.

Skladnost z zakonodajo ZDA

Izjavljate in zagotavljate, da (I) nimate prebivališča v državi, za katero velja ameriški embargo ali ki jo je ameriška vlada opredelila kot državo, ki strank” podpira terorizem”, in (ii) da niste vključeni v noben ameriški seznam prepovedanih ali omejenih strank.

Ločljivost in opustitev

Ločljivost

Če je katerokoli določilo teh Pogojev neveljavno ali neizvršljivo, se takšno določilo spremeni in razlaga tako, da v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, dosega cilje neveljavnega ali neizvršljivega določila, pri čemer to ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določil.

Opustitev

Razen kot je določeno v teh Pogojih, nezmožnost uveljavljanja pravice ali izpolnjevanja obveznosti iz teh Pogojev ne vpliva na zmožnost stranke, da uveljavlja takšno pravico ali zahteva izpolnjevanje takšne obveznosti kadarkoli pozneje, prav tako pa opustitev kršitve ne predstavlja opustitve kakršnekoli nadaljnje kršitve.

Razlaga prevodov

Ti pogoji so lahko prevedeni. Strinjate se, da v primeru spora prevlada slovensko besedilo.

Spremembe teh Pogojev

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremenimo ali nadomestimo te Pogoje. Če je sprememba bistvena, si bomo razumno prizadevali, da vam pošljemo obvestilo najmanj 30 dni pred veljavnostjo takšnih pogojev. Kaj šteje kot bistvena sprememba, bomo določili po lastni presoji.

Z nadaljnjim dostopanjem do naše storitve in z njeno nadaljnjo uporabo po nastopu veljavnosti takšnih pogojev se strinjate z njihovo zavezujočo naravo. Če se z novimi pogoji delno ali v celoti ne strinjate, prenehajte uporabljati spletno stran in storitev.

Spletna trgovina

POSTOPEK NAKUPA

Ko izberete izdelek, ki bi ga želeli kupiti, ga dodate v nakupovalno košarico s klikom na gumb »dodaj v košarico«. Simbol za košarico najdete zgoraj desno. Če se pomaknete ali kliknete na njo, se vam bo prikazala vsebina košarice z izdelki, ki ste jih nabrali (slika, opis in cena izdelka). V košarici lahko pred zaključkom nakupa Izdelku ali izdelkom spreminjate količino ali pa odstranite posamezni izdelke iz košarice.

To storite na naslednji način: če želite povečati število izbranih izdelkov pritisnite na znak “+”, če želite zmanjšati število izbranih izdelkov pritisnite znak “-“, če želite posamezni izdelek odstraniti iz košarice pritisnite znak “x”.

Nato lahko nadaljujete z nakupovanjem in dodajanjem izdelkov, ali pa greste na zaključek nakupa.

Ko ste izbrali vse izdelke in ste v košarici preverili, da imate v njej prave izdelke, nadaljujete s klikom na blagajno. V tem koraku vnesete vaše osebne podatke, če opravljate nakup kot gost. Kupcem, ki so v preteklosti že opravili registracijo v naš sistem, se bodo ob ponovni prijavi s svojim geslom podatki izpolnili samodejno.

Če želite, lahko po vnosu svojih podatkov izberete tudi dostavo na drug naslov. To naredite s klikom na tekst »DOSTAVI NA DRUG NASLOV? « Nato vnesete podatke naziv in naslov kamor želite, da se naročeno dostavi.

V naslednjem koraku izberete s klikom način plačila in pred zaključkom naročila preverite vse vpisane podatke (osebne podatke, naslov za dostavo, izbrane izdelke in količine izbranih izdelkov, način plačila), če so pravilni. Kupec odgovarja za pravilnost vpisanih podatkov.

Pred zaključkom naročila (gumb KUPITE SEDAJ) potrdite s klikom na gumb pogoje poslovanja in politiko zasebnosti, ko ste prebrali:

 • Prebral/-a sem in strinjam se s pogoji poslovanja spletne strani
 • Prebral sem in se v celoti strinjam s politiko zasebnosti

Za zaključek nakupa pritisnite gumb KUPITE SEDAJ. Spletna prodajalna samodejno “generira – ustvari” naročilo in pošlje elektronsko pošto s podrobnostmi naročila (izdelki, cene, količine, uporabnikovi podatki …) na e-mail, ki ste ga vnesli. S tem je naročilo potrjeno, izdelki bodo poslani v najkrajšem možnem roku. Če bo rok dobave več kot 2 delovna dneva, ponudnik o tem obvesti kupca.

Z zaključitvijo naročila prevzamete obveznost prevzema naročenega in kopijo naročila prejmete na vnesen mail. Oddaja vašega naročila vas tako zavezuje k plačilu le-tega.

PREKLIC NAROČILA

Preklic naročila je možen do 1 ure po oddanem naročilu, oz. do 12.00 (velja za naročila oddana tik pred 12.00). Po tej uri so paketi oddani dostavni službi in v večini primerov že naslednji delovni dan pri naslovniku.

PLAČILO

Ponudnik kupcu pošlje račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Uporabnik plača s plačilnimi karticami, preko paypala ali po predračunu na TRR (velja za Slovenijo).

Na računu sta razčlenjena cena in stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

DOBAVNI ROK

Za izdelke na zalogi je odprema blaga 1-2 delovnih dni. V primeru daljšega dobavnega roka vas bomo o dobavnem roku obvestili po elektronski pošti ali pa po telefonu.

DOSTAVA

Ponudnik mora blago oziroma storitev dostaviti v obljubljenem času. Ob dobavi mora uporabniku nuditi še dodatne informacije glede pravice do odstopa, predvsem pogoje in način izvršitve same pravice. Zagotoviti mora vse potrebne informacije glede naslova, kamor se uporabnik lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij ter servisa oziroma drugih storitev po zaključku pogodbe.

Prevoz vselej plača naročnik izdelkov. Naročene artikle odpošljemo v roku 1-2 delovnih dni od naročila, oz. od plačila predračuna, naročeno prispe do stranke po navadi naslednji delovni dan, redko potrebuje dlje časa. Ko obdelamo naročilo in ga odpošljemo, vas o tem obvestimo preko e-pošte, ki ste ga navedli v kontaktu. Pošiljke so sledljive, zato se lahko obrnete na nas in nam pišete na info@extremetraining.eu, če paketa niste prejeli, oz. ga čakate dlje časa. Preverili bomo, kje se pošiljka nahaja.

Čez vikend odprema ne dela.

Stroški odpreme blaga za Slovenijo znašajo:

– 3,90 eur z DDV, če gre za plačilo po predračunu, s kartico ali preko paypala.

Vse navedene cene za izdelke so v EUR in zajemajo DDV (davek na dodano vrednost)

Pri nakupu nad 70 eur z DDV (skupna vrednost izdelkov z odštetimi popusti) je strošek odpreme GRATIS. Pri nakupu do 70 eur vam bomo zaračunali strošek odpreme in je prikazan kot ločena postavka na računu.

Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije.

Dostava preko Pošte Slovenija:

Naročene izdelke vam dostavijo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje prevzamete na najbližji pošti Slovenije (15 dni). Če se pošiljka zaradi napačno vpisanih podatkov naslova prejemnika s strani stranke vrne k nam nazaj, nastanejo dodatni stroški, za katere odgovarja stranka. Stroški za ponovno pošiljanje in odpreme takšne pošiljke na nov naslov se zaračunajo stranki v višini 3,90 eur (plačilo po predračunu). Če si stranka premisli in ne želi ponovnega pošiljanja, se ji vrne le vplačana kupina za izdelke.

Pred zaključkom naročila ste seznanjeni z navedenim stavkom: »Kupec z oddajo naročila prevzame obveznost plačila«. Z zaključitvijo naročila se s tem stavkom strinjate in kopijo naročila prejmete na podan mail. Oddaja vašega naročila vas tako zavezuje k plačilu le-tega.

Dostava v PS Paketomat pošte Slovenije

Pri izbiri naslova dostave pred zaključkom nakupa lahko s klikom na rumeni gumb – uredi dostavo izberete tudi dostavo (prevzemno mesto) v PS paketomat, na bencinski servis ali pošto.

Dodatna pojasnila so vam na razpolago na spletni strani pošte Slovenije: https://www.posta.si/zasebno/postne-storitve/ps-paketomat

*PLAČILO PO PREDRAČUNU ZA SLOVENIJO

Za višino provizije pri plačilu po predračunu povprašajte pri banki, preko katere izvajate plačilo. Pri plačilu po predračunu se strošek provizije za vplačilo obrazca UPN po ceniku Pošte Slovenije ne plača. To pomeni, da plačate kupnina + strošek odpreme blaga v vrednosti 3,90 EUR za področje Slovenije.

Podatki za nakazilo:

Extreme training d.o.o., Sermin 75K, 6000 Koper – Capodistria
TRR: SI56 1010 0005 7979 029 (Intesa Sanpaolo Bank d.d.)
Sklic: SI00 (+številka naročila)
BIC, SWIFT KODA BANKE: BAKOSI2X

Naročilo po predračunu velja le 3 delovne dni. Tako tudi ARTIKLE PO PREDRAČUNU HRANIMO LE 3 DELOVNE DNI. Po treh dneh se smatra, da od nakupa odstopate, vaše naročilo storniramo in artikle vrnemo v prodajo.

*PLAČILO PREKO SISTEMA PAYPAL

Paypal predstavlja enostaven, predvsem pa varen način plačevanja naročil preko spleta. Številka vaše kreditne kartice nam kot prodajalcu ni znana. Pri plačevanju s pomočjo Paypala lahko uporabljate Viso, Mastercard, AmericanExpress,…Za pričetek uporabe sistema Paypal si morate ustvariti uporabniški račun, ki je brezplačen in uporabnikom zagotavlja anonimno, varno in hitro poslovanje.

*PLAČILO S PLAČILNIMI KARTICAMI

V košarico dodajte artikle, ki jih želite kupiti. Po zaključku naročila boste preusmerjeni na sistem Activa. Vnesite številko kreditne kartice ter varnostno kodo. V naslednjem koraku potrdite plačilo in nakup je zaključen.

DOSTAVA NA HRVAŠKO

Stroški odpreme so 5.90€ z DDV. Plačilo je možno s paypalom ali s kartico. Prevoz vselej plača naročnik izdelkov. Naročene artikle odpošljemo v roku 1-2 delovnih dni, naročeno prispe do stranke po navadi v 2-3 delovnih dnevih, na otoke pa v 4-5 delovnih dnevih. Ko obdelamo naročilo in ga odpošljemo, vas o tem obvestimo preko e-pošte, ki ste ga navedli v kontaktu. Pošiljke so sledljive, zato se lahko obrnete na nas in nam pišete na info@extremetraining.eu, če paketa niste prejeli, oz. ga čakate dlje časa. Preverili bomo, kje se pošiljka nahaja.

Dostava v ostale države EU

Plačilo je možno s paypalom ali s kartico. Prevoz vselej plača naročnik izdelkov. Naročene artikle odpošljemo v roku 1-2 delovnih dni. Ko obdelamo naročilo in ga odpošljemo, vas o tem obvestimo preko e-pošte, ki ste ga navedli v kontaktu. Pošiljke so sledljive, zato se lahko obrnete na nas in nam pišete na info@extremetraining.eu, če paketa niste prejeli, oz. ga čakate dlje časa. Preverili bomo, kje se pošiljka nahaja.

Dostava v ostale države izven EU

Stranke iz držav nečlanic EU nas kontaktirajte na  info@extremetraining.eu za naročilo in strošek pošiljanja. Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo.

KODE UGODNOSTI

Kode ugodnosti oz. kode za popust imajo datumsko določeno trajanje in veljajo le na navedene izdelke po rednih cenah in ob direktnem vnosu stranke v naročilo. Tako se popust avtomatsko obračuna.  Kode ugodnosti ne veljajo na že znižane izdelke. Naknadni vnos kode v že oddano naročilo, kjer se koda s strani stranke ni vnesla, ni možen, prav tako koda ne velja na že oddana naročila v preteklem času. Kode popusta, akcije, popusti se med seboj izključujejo. V enem naročilu lahko koristite le eno kodo popusta naenkrat. Dveh ali več naročil, kjer sta/so bili/bile koriščeni/e 2 ali več kod ugodnosti, ne gre naknadno združevati v eno naročilo.

Kode popusta ne veljajo za na novo izbrane izdelke, ki so predmet menjave za že opravljeno naročilo v preteklosti.

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE, VRAČILO/MENJAVA BLAGA

ODSTOP OD POGODBE: Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od datuma, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, in to ni prevoznik, prevzeli naročeno blago.

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu, ki ga najdete na povezavi ODSTOP OD POGODBE ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (ZVPot člen 43.db). Izjavo lahko podate tudi na elektronski naslov  info@extremetraining.eu .

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku za odstop od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži s pripadajočimi dokumenti, saj v nasprotnem primeru odgovarjate za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe, povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas. Stroške vračila blaga krijete sami. Vrnitev plačila lahko zadržimo do prejema vrnjenega blaga.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno “preizkušanje”, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, potrošnik pa odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Če stranka vrne paket na račun podjetja, ali pošlje paket z odkupnino, le-tega podjetje zavrne. Stroške morebitnega vračila blaga krije kupec.

MENJAVA BLAGA: v primeru, da ste kupili artikel, ki bi ga želeli menjati z drugim artiklom, izpolnite obrazec na VRAČILO BLAGA. Stroške pošiljanja blaga do nas krije kupec.  Ugodnost pri nas: stroške odpreme blaga pri prvi menjavi od nas do vas krijemo mi. Strošek imate le z vračilom artikla do nas. Pri vseh nadaljnjih menjavah stroške pošiljanja v obe smeri krije kupec. Čas menjave je možen v 14 dneh od prevzema pošiljke.

Menjamo le neuporabljen izdelek, nenošen, brez smradu, nezmečkan, v embalaži, ki je prav tako nepoškodovana, nezmečkana, naj si gre za kartone, PVC vrečko, v kateri je izdelek in morajo biti priloženi vsi dodatki, kot so knjižice, okrasni papir, itd, če so bili del izdelka ob nakupu, prav tako nedotaknjeni.  Pravtako je deklaracija obvezni del izdelka, ki jo morate tudi vrniti nepoškodovano. Torej, menjamo lahko le izdelek popolnoma enakega, kot ste ga prejeli.

Fotografije izdelkov so fotografije realnih izdelkov. Se pa lahko zgodi, da različni ekrani (različnih mobitelov, monitorjev, itd) lahko prikazujejo različne odtenke barv izdelkov (tudi temnejše, svetlejše…). Na to ne moremo vplivati in je odvisno od aparatov. Vsekakor pa takšen izdelek lahko vrnete, če ste si barvo predstavljali drugače. Enako za to veljajo vsi pogoji, kot že navedeno v prejšnjem odstavku.

Izdelek, ki ste ga oprali, uporabljali ali kako drugače spremenili njegov prvoten izgled, in bi ga želeli vrniti, ker ste si premislili, ni predmet vračila. Vračilo je možno le pod pogoji, ki so zapisani pod “Pravica do odstopa od pogodbe”.

Pri menjavi blaga se za kupljene izdelke seveda upoštevajo cene, ki so na vašem računu in ste jih plačali. Pri na novo izbranih izdelkih, pa se upoštevajo cene v spletni trgovini v trenutku, ko prejmemo vaše kupljene izdelke za menjavo. Pri menjavi izdelkov ni možno vnovčiti kuponov, oz. kod popustov, saj so namenjeni uporabi ob NOVEM NAKUPU.

REKLAMACIJA

V primerih, ko ste prejeli pošiljko, kateri niso priloženi vsi dokumenti, podatki na računu niso pravilni ter v drugih podobnih primerih, prosimo, da se z opisom pomanjkljivosti obrnete na info@extremetraining.eu. V najkrajšem možnem roku vam bomo posredovali ustrezno pojasnilo, navodila ali dostavili manjkajoči material.

Svetujemo, da ko prejmete blago, ga pregledate in če ugotovite napako na blagu, ki ni v skladu z navedenim v spletni trgovini, nas obvestite preko obrazca VRAČILO BLAGA, kjer se bomo dogovorili o nadaljnjem postopku. Kupljen artikel se vrača skupaj z nepoškodovano embalažo in nepoškodovanimi morebitnimi dodatki (kartoni, knjižice, PVC vrečke,…). Embalaža je del prodajnega artikla. Če je del embalaže strgan, poškodovan, ali pošljete izdelke brez sestavnega dela embalaže (kartončki, PVC vrečke,…), se smatra, da je bil izdelek uporabljen. Stroške vračila blaga krije kupec.

Če se pri reklamaciji blaga odločite za menjavo z drugim modelom izdelka, se zanj upoštevajo cene v spletni trgovini v trenutku, ko prejmemo vaše kupljene izdelke. Pri tovrstni menjavi izdelkov za rešitev reklamacije ni možno vnovčiti kuponov, oz. kod popustov.

STVARNA NAPAKA

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

GARANCIJA

Kupec lahko napako reklamira kadarkoli v garancijskem roku. Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija (seznam teh izdelkov določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje) in za tiste, za katere je bila dana prostovoljna garancija. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov enak brezplačen izdelek.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije?

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

POŠKODOVANE POŠILJKE, NEPREVZEM POŠILJKE

OBRAVNAVA POŠKODOVANIH POŠILJK

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, vas prosimo, da nas takoj obvestite na info@extremetraining.eu, kjer boste prejeli vse nadaljnje informacije. Sprožili bomo postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. Paket pustite v enakem stanju kot ste ga prejeli (ne da bi karkoli dodali ali odstranili), ravno tako obdržite originalno embalažo! Ob prijavi škode bomo potrebovali tudi fotografije paketa, (notranje) embalaže, poškodovanega artikla, poštne nalepke in pa opis poškodbe.

Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi njihovega odgovora ali odobritve se kupcu vrne kupnina ali naroči nov artikel. Prizadevali si bomo, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

NEPREVZEM NAROČENEGA

Ko vaše naročilo obdelamo in ga oddamo na pošti, prejmete od nas sporočilo na e-mail naslov, ki ste ga vnesli ob naročilu, da lahko paket pričakujte v naslednjih dneh. Če vam poštar osebno paketa ne more predati, vam v nabiralnik da Obvestilo o prejeti pošiljki. Čas za prevzem naročenega na pošti je 15 dni. Tako dolgo vas paket čaka in če ga ne prevzamete, se le-ta vrne na naš naslov.  Če iz kakršnega koli razloga Obvestila od poštarja nimate, nas prosim kontaktirajte na info@extremetraining.eu in posredovali vam bomo podatke s katerimi lahko paketek dvignete brez tega listka.

Stopite v stik z nami

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi Pogoji, stopite v stik z nami:

Extreme Corporation d.o.o.
SERMIN 75 K, 

6000 KOPER – CAPODISTRIA
Slovenija

info@extremetraining.eu

V kolikor želite, da ne hranimo vaših podatkov ter izbrišemo vaš uporabniški račun nam to sporočite po e-pošti.